S sodelovanjem partnerjev iz različnih področij delovanja nevladnih organizacij, strokovnjakov za izobraževanje, podjetij iz Bolgarije, Litve, Portugalske, Slovenije, Italije, ki imajo dokazane uspehe pri vključevanju mladih iz zelo zapostavljenih manjšin v družbo in na trg dela, projekt namerava:

Preizkusiti model izobraževanja v različnih kontekstih in z različnimi ciljnimi skupinami, katerih zapostavljenost zaradi presečne diskriminacije zelo otežuje njihov dostop na trg dela.

Uporabiti orodje za oceno družbenega učinka, ki bo zagotovilo primerljive podatke za prikaz učinka metodologije na usposabljance in njihovo neposredno okolje (razširjeno družino, družbo vrstnikov itd.) ter delodajalce.

Posledično bo program prispeval k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi, kot tudi vključevanju mladih iz ranljivih skupin na trg dela, z zaposlitvijo v eni najbolj konkurenčnih in najhitreje rastočih panog, namreč v IT panogi.

Ocenjevanje in nadgradnja modela bosta potekala vsako leto, končna ocena pa bo temeljila na naslednjih ključnih kazalnikih:

Več kot 50% usposabljancev se je zaposlilo.

100% usposabljancev je navedlo spremembe v svojem vedenju/samoocenjevanju.

75% delodajalcev usposabljancev je navedlo spremembe v njihovem dojemanju zaposljivosti mladine NEET iz zelo zapostavljenih in deprivilegiranih manjšin, kar zagotavlja trajnostrezultatov.DE_Illustration_Rezultati_01.jpg